Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 6.sz melléklet

6. sz. melléklet: Honlapon történő adatkezelés

Tájékoztató a Schi-Bau 2004 Kft. honlapján megvalósuló adatkezelésről, valamint a Schi-Bau 2004 Kft. üzleti partnereire vonatkozó Általános Szerződési Feltételekről
1. A tájékoztató célja:
A Schi-Bau 2004 Kft / Továbbiakban: Társaság az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben /Info tv. / foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság honlapjait megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal.

2. Fogalmi meghatározások:
• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
• személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret, valamint az abból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés.
• különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat
• adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
• bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba
hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat
• hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtja.
• adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
• adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.
• nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
• adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
• adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a
jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy
megsemmisülés
• harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
• harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT – állam.

A Schi-Bau 2004 Kft.. www. schi-bau.hu címen elérhető honlapjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
AZ ONLINE AJÁNLATKÉRÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
Az adatkezelés célja: az ajánlatkérésre vonatkozó ajánlat összeállítása, az ajánlat átadása
céljából az érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, az érintett kérdéseinek
megválaszolása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a 2000. évi C. törvény a
számvitelről.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: A szerződés lezárása után még 5 évig. Amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, 1 évig, vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja. Számlainformációk a számviteli törvényben meghatározott 8 évig.
A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése
zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.
A www. schi-bau.hu oldalon, valamint a schibau2004@gmail.com e-mail címre küldött árajánlat kapcsán adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez.
Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható.
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
törlését.
Az érintett kérelmére a Schi-Bau 2004 Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt,
illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a
Schi-Bau 2004 Kft. költségtérítést állapít meg.
A Schi-Bau 2004 Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Schi-Bau 2004 Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.
A Schi-Bau 2004 Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Ha valaki közérdekű adathoz azért nem kap hozzáférést, mert azt nemzeti adatnak
minősítették, akkor felülvizsgálatot kezdeményezhet az adatminősítéssel szemben. A
felülvizsgálatot az adatvédelmi hatóság folytathatja le, azonban, ha az adatigénylő nem
találja ezt elegendőnek, akkor ezt követően titokfelügyeleti eljárást is kérhet. Ez utóbbit
szintén a hatóság folytathatja le, s eljárása akkor is hivatalból indítottnak minősül, ha azt
bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg. A bejelentővel azonban közölni kell a
titokfelügyeleti eljárás tényét és az eljárást befejező döntést. A titokfelügyeleti eljárás
eredménye lehet, hogy a hatóság megállapítja, hogy jogellenes a nemzeti minősített
adatnak való minősítés, és a minősítőt a minősítés szintjének vagy érvényességi idejének
jogszabály szerinti megváltoztatására szólítja fel, vagy pedig kötelezi őt a minősítés
megszüntetésére. Az eljárás másik lehetséges kimenetele pedig, hogy a hatóság
megállapítja, hogy az érintett adat valóban jogszerűen tartozik a nemzeti minősített adatok
védelme alá. A titokfelügyeleti eljárás ügyintézésére két hónapja van a hatóságnak, ami egy
alkalommal (legfeljebb harminc nappal) meghosszabbítható.